DIGITALIZACIJA

sistema za bezbednost hrane HACCP i IFS

Kontrola hrane, bezbednost hrane

Kontrola hrane kao i njena bezbednost se obavlja putem definisane procedure kojom se prate sve operacije u lancu proizvodnje kako od proizvođača sirovina tako i operacije prerade, dobijanja gotovog proizvoda, isporuke do krajnjeg potrošača-kupca. Cilj kontrole svake faze sistema je uspostavljen na osnovu propisane procedure kako bi se dobio zdrav i bezbedan proizvod za ishranu.

Posmatrajući bilo koji sistem kontrole možemo konstatovati da sa sobom nosi niz dokumenta koje je potrebno ručno uvesti u određenoj proceduri i zavesti na ček-listama kako bi bili sigurni u validnost našeg sistema. Verifikaciju ovog procesa kontrole od strane kontrolora ili inspekcijskih organa je potrebno sa strpljenjem odraditi zbog utrošenog vremena i pregleda sveobuhvatne dokumentacije gde korisniku postojećeg sistema je potrebno višesatno izdavanje i kompletiranje dokumentacije.

Resursi koje koristimo u dnevnim procedurama ispunjavanja ček lista i druge dokumentacije kao što su radna snaga, tehnolozi ili šefovi objekta za verifikaciju su često opterećeni sa 20-30% vremena da bi sva dokumentacija bila ručno ispunjena.Skladištitenje dokumentacije se odvija u registratorima, na policama zauzimajući veliki skladišni prostor ako nam je poznato da je potrebno čuvati najmanje tri godine, uzimajući u obzir svakodnevne ček-liste kontrole po danu za celu tekuću godinu.

Šta predstavlja Digitalizacija sistema za bezbednost hrane?

Zapisi se unose putem mobilne Internet aplikacije i nije potreban poseban računar. Svaki zapis / ček- lista se postavlja na Internet-Cloud a po potrebi rukovodilac sistema preuzima podatke i grupiše ih na svom računaru po datumu, proizvodnoj jedinici, objektu, smeni…

On administrira korisnike sistema i pristupne nivoe i šifre. Šifra korisnika je vezana sa potpis lica koje je nadležno nad određenom operacijom popunjavanja ček-liste. Ispunjavanje ček-liste može se programirati kao alarm korisniku mobilnog uređaja. Nezavršena operacija se može programirati kao upozorenje nadležnoj osobi. Svaka grupa dokumenta može se po šifri korisnika i operaciji dodeliti određenom korisniku sistema.

Kako postaviti sistem i dobiti validne informacije?

Za svaki deo Sistema potreban je jedan android uređaj koji će obuhvatiti ceo segment dokumentacije za datu oblast i za lice tj. korisnika sistema. Dokumenti se nalaze na ekranu po delatnostima  za koje se sprovodi sistem kontrole.

Proces proizvodnje je poseban segment koji u ikoni uključuje sve ček liste koje smo određenim standardom definisali. Tako npr: ček lista prosejavanja, ček lista higijene uređaja u proizvodnji, ček lista higijene(urednosti radnika I radnih površina), ček lista pojedinih faza u proizvodnji, temperature šokiranja, skladištenja , čuvanja proizvoda i dr.

Kontrola higijene je jedan od bitnih faktora mikrobilološke ispravnosti.

Deratizacija I Denzisekcija su obavezne oblasti postavke i kontrole bezbednosti nad hranom koju proizvodimo. Održavanje uređaja-servis i evidencija su bitne stavke u sistemu kontrole kao bi dobili zdrav i bezbedan proizvod. Svaki uređaj dobija inventarski broj, bar/QR code u sistemu, i definišemo dnevno, mesečno ili godišnje vreme kontrole.

Koje su prednosti uvođenja digitalizacije?

Pozovite PEKARSKI KOD da vam prezentujemo sistem digitalizacije u celosti ili da na osnovu vaše dokumentacije pokažemo praktične primere vašeg sistema. Ostvarite značajne uštede u vremenu!